Home / CNXHKH (page 7)

CNXHKH

Trình bày tình hình dân tộc các đặc trưng cơ bản của dân tộc Việt Nam và nội dung chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

1. Tình hình dân tộc ở Việt Nam – Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc thống nhất (54 dân tộc). Dân tộc Kinh chiếm 87% dân số còn lại là dân tộc ít người phân bố rải rác trên địa bàn cả nước. – Tính cố kết dân tộc hòa hợp dân tộc trong một cộng đồng thống nhất đã trở thành truyền thồng của dân tộc Việt Nam xuất hiện rất sớm, gắn liền cuộc đấu …

Đọc Thêm »

khái niệm cơ cấu xã hội – giai cấp và xu hướng biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa.

1.Khái niệm cơ cấu xã hội và cơ cấu xã hội – giai cấp: – Cơ cấu xã hội là tất cả những cộng đồng người và toàn bộ các quan hệ xã hội do sự tác động lẫn nhau của các cộng đồng ấy tạo nên. Bao gồm cơ cấu xã hội – giai cấp, cơ cấu xã hội – dân số, cơ cấu xã hội – dân cư, cơ cấu xã hội – nghề nghiệp, cơ cấu xã …

Đọc Thêm »

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Trình bàycác giai đoan phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng(CNXHKT).

a. Khái niệm chủ nghĩa xã hội không tưởng: CNXHKT là một hệ thống những quan điểm, tư tưởng về giải phóng xã hội, giải phóng con người;xây dựng một xã hội (XH) mới tốt đẹp không có áp bức,bóc lột,đảm bảo cho mọi người thực sự có cuộc sống bình đẳng,hạnh phúc,nhưng lại đưa ra con đường,biện pháp sai lầm,đólà bằng giáo dục,thuyết phục và tuyên truyền hòa bình…cho lý tưởng của họ. Chính sự xuất hiện chế độ …

Đọc Thêm »

Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa

A. quan điểm của chủ nghĩa mác – lênin Chủ nghĩa xẫ hội là gai đoạn thập của hình thái kinh – tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Nó có sự khác nhau về chất và nguyên tắc xây dựng so với chủ nghĩa tư bản. Dựa vào cơ sở lý luận khoa học của các nhà lý luận kinh điển của chủ nghĩa Mac – lênin và thực tiển xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta có …

Đọc Thêm »

khái niệm,nguyên nhân,điều kiện khách quan, chủ quan của cách mạng xã hội chủ nghiã?

1. Khái niệm về cách mạng XHCN. Cách mạng XHCN là cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lảnh đạo,nhằm xoá bỏ chế độ xã hội cũ, nhất là chế độ TBCN, xây dụng thành công cnxh để tiến lên cncs. Tuy nhiên cnxh có lúc được nghiên cứu theo ngiã rộng có lúc được nghiên cứu theo nghĩa hẹp. –    theo nghĩa hẹp:cách mạng xhcn là cuộc cách mạng về chính trị. Trong đó quần chúng lao động vùng …

Đọc Thêm »

Khái niệm tư tưởng, văn hóa, cách mạng tư tưởng và văn hóa, Nội dung cơ bản của CM XHCH trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa ở Việt Nam

Khái niệm tư tưởng, văn hóa, cách mạng tư tưởng và văn hóa, Nội dung cơ bản của CM  XHCH trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa ở Việt Nam Khái niệm tư tưởng, văn hóa, cách mạng tư tưởng và văn hóa – Tư tưởng là quan điểm ý nghĩ của con người với hiện thực khách quan. Tư tưởng thuộc phạm trù ý thức, là sản phẩm chủ quan của con người. Vì vậy, ý thức như …

Đọc Thêm »

Sự hình thành và những đặc điểm,điều kiện để giai cấp công nhân việt nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với cách mạng việt nam.

1.sự hình thành giai cấp công nhân việt nam: năm 1858,thực dân pháp nổ sung xâm lược,biến nước ta thành 1 nước thuộc địa nửa phong kiến,nơi tiêu thụ hang hóa ,khai thác tài nguyên và bóc lột công nhân rẻ mạt của chúng. – sau khi đặt được ách thống trị trên tòan bộ nước ta,vào đầu thế kỉ 20 thực dân pháp cấu kết với bọn phong kiến tay sai tiến hành khai thác cách hầm mỏ xây …

Đọc Thêm »

mục tiêu, nội dung, động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa?

1. Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa: Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phong xã hội, giải phóng con người, đó là mục tiêu cao cả mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Việc thực hiện mục tiêu đó gắn liền với từng giai đoạn của cách mạng xã hội chủ nghĩa. –        Mục tiêu trong giai đoạn thứ nhất của CMXHCN là giành lấy chính quyền về tay công nhân và …

Đọc Thêm »

các loại thuộc tính của một tập thực thể

Thuộc tính của một thực thể có thể phân thành các loại chủ yếu sau: thuộc tính đơn, thuộc tính lặp (đa trị), thuộc tính định danh. a. Thuộc tính đơn Thuộc tính đơn là thuộc tính mà giá trị của nó không thể phân tách được trong các xử lý theo một ý nghĩa tương đối nào đó. Ví dụ: Thuộc tính HỌTÊN là thuộc tính đơn trong hệ thống thông tin “Quản lý nhân sự” bởi vì trong …

Đọc Thêm »