Home / Kinh tế (page 3)

Kinh tế

Khái niệmvà đặc điểm Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài

a-Khái niệm Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài: Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. b- Đặc điểm Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài: – Có thể do 1 tổ chức, 1 cá nhân nước ngoài đầu tư vốn thành lập hoặc có …

Đọc Thêm »

Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp liên doanh

a-Khái niệm doanh nghiệp liên doanh : – Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa 2 bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Trong trường hợp đặc biệt, Doanh nghiệp liên doanh có thể được thành lập trên cơ sở hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ nước ngoài. – Doanh nghiệp liên doanh …

Đọc Thêm »

Cơ chế quản lý của doanh nghiệp liên doanh

a- Hội đồng quản trị:  + Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp liên doanh, có thẩm quyền quyết định mọi việc của doanh nghiệp liên doanh. +Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên khác. Chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và các chức vụ khác của doanh nghiệp liên …

Đọc Thêm »

Tổ chức quản lý nội bộ Công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần gồm có:  – Đại hội đồng cổ đông. – Hội đồng quản trị. – Giám đốc (Tổng giám đốc) Đối với Công ty cổ phần  11 thành viên thêm Ban kiểm soát. a. Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các thành viên ( cổ đông) có quyền biểu quyết (Các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết). …

Đọc Thêm »

Vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

a. Công nghiệp hóa – hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo quan điểm của Đảng ta xác định công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao …

Đọc Thêm »

Thực hiện hợp đồng kinh tế

6.3.1- Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng kinh tế  1-Nguyên tắc chấp hành hiện thực Nguyên tắc này đòi hỏi các bên thực hiện đúng điều khoản đối tượng của hợp đồng. 2-Nguyên tắc chấp hành đúng Nguyên tắc chấp hành đúng đòi hỏi các bên phải thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, tức là tất cả các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ hợp …

Đọc Thêm »

khái niệm(định nghĩa) luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Luật kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau

Đọc Thêm »

Chủ thể của hợp đồng kinh tế

Chủ thể của hợp đồng kinh tế là các bên tham gia quan hệ hợp đồng kinh tế hoàn toàn bình đẳng, tự nguyện, thoả thuận để xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Theo quy định của pháp lênh hợp đồng kinh tế thì ít nhất một bên chủ thể của hợp đồng kinh tế phải là pháp nhân còn bên kia có thể là pháp nhân hoặc cá nhân có đăng ký …

Đọc Thêm »

Khái niệm và đặc trưng pháp lý Công ty TNHH 1 thành viên

* khái niệm:  Công ty TNHH 1 thành viên là Doanh nghiệp do 1 tổ chức làm chủ sở hữu (chủ sở hữu Công ty): Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ, tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ. * Đặc trưng pháp lý của Công ty TNHH 1 thành viên: + Chỉ có 1 thành viên và thành viên đó phải là tổ chức. Tổ chức là …

Đọc Thêm »

vốn và chế độ tài chính của công ty tnhh 1 thành viên

– Chủ sở hữu phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã đăng ký. -Chủ sở hữu Công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp vào Công ty mà chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Luật doanh nghiệp quy định : Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chuyển 1 …

Đọc Thêm »