Home / Kinh tế (page 5)

Kinh tế

Khái niệm và đặc trưng pháp lý công ty cổ phần

* Khái niệm: là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông (người sở hữu cổ phần của công ty) chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp . * Đặc điểm của Công ty cổ phần: – Số lượng thành viên tối thiểu là 3, thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ …

Đọc Thêm »

Khái niệm phá sản doanh nghiệp

1. Định nghĩa phá sản doanh nghiệp :  Theo điều 2 luật phá sản quy định: ” Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn”. Để xem xét một doanh nghiệp có lâm vào tình trạng phá sản hay không phải căn cứ …

Đọc Thêm »

chủ thể kinh doanh là gì

Mặc dù khái niệm chủ thể kinh doanh không được định nghĩa về mặt pháp lý nhưng xuất phát từ khái niệm về hành vi kinh doanh thì chủ thể của hành vi kinh doanh hiểu theo nghĩa thực tế và pháp lý là những pháp nhân hay thể nhân thực hiện trên thực tế những hành vi kinh doanh. Pháp nhân: Là thực thể pháp lý – Được thành lập hay thừa nhận một cách hợp pháp Những cơ …

Đọc Thêm »

hành vi kinh doanh là gì

Về mặt pháp lý từ trước năm 1990, Luật kinh tế nước ta chưa hề có định nghĩa cụ thể về hành vi kinh doanh. Cho đến ngày 21/12/1990 khi quốc hội thông qua luật công ty thì tại điều 3 của luật công ty hành vi kinh doanh mới được định nghĩa về mặt pháp lý. Tuy nhiên định nghĩa pháp lý này không chỉ áp dụng riêng cho công ty mà được áp dụng chung cho các chủ …

Đọc Thêm »

khái niệm và phân loại doanh nghiệp

a- Khái niệm doanh nghiệp  Điều 3 của luật doanh nghiệp có định nghĩa rằng: ” Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”. Theo định nghĩa pháp lý đó thì doanh nghiệp phải là những đơn vị tồn tại trước hết vì mục đích kinh doanh. …

Đọc Thêm »

khái niệm, đặc điểm, Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân

1. Khái niệm  doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân: – Là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Do 1 cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quản lý Công ty. – Chủ doanh …

Đọc Thêm »

chủ thể của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Chủ thể của luật kinh tế bao gồm các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để tham gia vào những quan hệ do luật kinh tế điều chỉnh. 1-  Điều kiện để trở thành chủ thể của luật kinh tế + Phải được thành lập một cách hợp pháp Những cơ quan, tổ chức được coi là thành lập hợp pháp khi chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cho …

Đọc Thêm »

Bản chất của tiền lương trong kinh tế thị trường, vai trò tiền lương trong phát triển kinh tế xã hội

Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hóa đặc biệt. Giá cả sức lao động chính là tiền lương. Đó là khoản tiền mà người sử dụng sức lao động phải trả cho người lao động sau giờ làm việc. -Là kết quả phân phối của cải xã hội ở mức cao. Kinh tế thuộc phạm trù lao động và vốn. Vốn thuộc quyền sở hữu của 1 bộ phận dân cư trong xã hội, còn …

Đọc Thêm »

các nguyên tắc tổ chức tiền lương. Liên hệ thực tiễn việc thực hiện các nội dunh cơ bản trong tổ chức và quản lý tiền lương

Các nguyên tắc tổ chức tiền lương: -Trả lương ngang nhau cho các lao động như nhau. Nó thể hiện sự phân phối theo lao động. Trả lương không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác. Trả lương theo đúng số lượng và chất lượng lao động đòi hỏi xây dựng cấp bậc của từng công nhân, kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm mà người lao động làm ra… -Tốc độ tăng năng suất lao động …

Đọc Thêm »

Chính sách đối ngoại là gì ?

Chính sách đối ngoại bao gồm các chính sách ngoại thương và quản lý thị trường ngoại hối. Chính sách kinh tế đối ngoại liên quan đến việc mở cửa nền kinh tế. Nó bao gồm các chính sách thương mại, chính sách đối với tài khoản vốn. Một nền kinh tế mở là một nền kinh tế có giao dịch với các nền kinh tế khác. Nền kinh tế này trái với một nền kinh tế đóng cửa trong đó …

Đọc Thêm »