Home / Lịch sử Việt nam (page 2)

Lịch sử Việt nam

Kết quả ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám

Kết quả và ý nghĩa: – Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã đập tan xiền xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc trong hơn 80 năm, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế suốt 1000 năm và ách thống trị của phát xít Nhật. – Ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, người làm chủ …

Đọc Thêm »

Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới

1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối a. Hoàn cảnh lịch sửTình hình thế giới từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ XX: Từ giữa những năm 1980, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia, dân tộc. Các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng khoảng sâu sắc. Đến đầu những năm 1990, chế …

Đọc Thêm »

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

1. Sự ra đời, đặc điểm và điều kiện giai cấp công nhân vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Với  chính  sách  khai  thác  thuộc  địa  của  chủ  nghĩa  thực  dân  Pháp  ở Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã ra đời từ đầu thế kỷ này, trước cả sự ra đời của giai cấp tư sản Việt Nam và là giai cấp trực tiếp đối kháng với tư bản thực dân Pháp. …

Đọc Thêm »

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị -Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị -Đảng ta khẳng định đổi mới là một quá trình, bắt đầu từ đổi mới kinh tế, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, đồng thời từng bước đổi mới hệ thống chính trị. Phải tập trung đổi mới kinh tế trước hết, vì có đổi …

Đọc Thêm »

Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp

– Chính sách cai trị của thực dân Pháp Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam. Sau khi tạm thời dập tắt được các phong trào đấu tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam. Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến …

Đọc Thêm »

các ngày lễ lớn trong năm của việt nam

các ngày lễ lớn trong năm của việt nam THEO DƯƠNG LỊCH  ngày lễ lớn trong năm Tháng 1: – 06-01-1946 : Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – 07-01-1979 : Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược – 09-01-1950 : Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam. – 13-01-1941 : Khởi nghĩa Đô Lương – 11-01-2007 : Việt Nam gia nhập WTO – 27-01-1973 …

Đọc Thêm »

Đối tượng nghiên cứu, Lịch sử hình thành và phát triển của xã hội nông thôn? Đặc điểm cơ bản của xã hội nông thôn

20.1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn 20.1.1. Khái niệm chung về xã hội nông thôn và sự phát triển của xã hội nông thôn * Khái niệm chung về xã hội nông thôn: – Nông thôn là một kiểu cộng đồng lãnh thổ – xã hội nhất định có tính cách lịch sử hình thành trong quá trình phân công lao động xã hội. Nông thôn có đặc điểm là dân số không đông, mật …

Đọc Thêm »

Xã hội là gì? Mô hình, Các loại mô hình xã hội cơ bản?

10.1. Khái niệm xã hội Xã hội là một thuật ngữ rất thông dụng dung để chỉ một tập hợp người có những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên cho đến nay định nghĩa về xã hội còn là một vấn đề có nhiều quan điểm khác nhau. 10.2. Mô hình xã hội – Trong hoạt động xã hội, các chủ thể hành động tương tác với nhau để trao đổi …

Đọc Thêm »

những đóng góp của các nhà xã hội học đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của nền Xã hội học thế giới.

4.1. Đóng góp của A. Comte (1798 – 1857) – Đóng góp về lý thuyết: + Auguste Comte là nhà triết học thực chứng, nhà Xã hội học người Pháp. Những tác phẩm chính có liên quan đến Xã hội học của ông bao gồm: * Hệ thống thực chứng luận * Giáo trình triết học thực chứng (6 tập) * Chính trị thực chứng + Theo ông, Xã hội học là khoa học nghiên cứu về các quy luật …

Đọc Thêm »

Đặc điểm triết học tây âu thời trung cổ

1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm triết học Tây Âu thời trung cổ  Xã hội Tây Âu vào thế kỷ II – V là xã hội đánh dấu sự tan rã của chế độ nô lệ và sự ra đời chế độ phong kiến. Nền kinh tế của thời kỳ này nằm trong tay những người tiểu nông, những người khốn cùng, phụ thuộc, nhục nhã về mặt cá nhân và tối tăm về trí tuệ. Thời kỳ đầu …

Đọc Thêm »