Home / Mac-Lenin (page 2)

Mac-Lenin

Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

1. Những nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam a) Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội – trên cơ sở thực hiện cơ khí hoá nền sản xuất xã hội và áp dụng những thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại Quá trình công nghiệp hoá, hiện …

Đọc Thêm »

Chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin

Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, có quan hệ mật thiết với hai bộ phận kia là triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Kinh tế chính trị Mác – Lênin là biểu hiện mẫu mực của sự vận dụng quan điểm duy vật lịch sử vào sự phân tích kinh tế. Kinh tế chính trị Mác – Lênin thực hiện những chức năng sau đây: …

Đọc Thêm »

Tư bản cố định và tư bản lưu động

Tư bản sản xuất gồm nhiều bộ phận và có thời gian chu chuyển khác nhau về mặt giá trị, do đó ảnh hưởng đến thời gian chu chuyển của toàn bộ tư bản. Căn cứ vào sự khác nhau trong phương thức (đặc điểm) chu chuyển về mặt giá trị nhanh hay chậm của  các bộ phận tư bản để phân chia tư bản sản xuất thành tư bản cố định và tư bản lưu động. a) Tư bản cố …

Đọc Thêm »

Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin

Để nhận thức hiện thực khách quan và tái hiện đối tượng nghiên cứu vào tư duy, cấu thành một hệ thống những phạm trù và quy luật, khoa học kinh tế chính trị cũng sử dụng phép biện chứng duy vật và những phương pháp khoa học chung như mô hình hoá các quá trình và hiện tượng nghiên cứu, xây dựng các giả thuyết, tiến hành thử nghiệm, quan sát thống kê, trừu tượng hoá, phân tích và tổng hợp, phương pháp hệ thống… Đó là …

Đọc Thêm »

mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội theo mac-lenin

Con người tồn tại qua những cá nhân người, mỗi cá nhân người là một chỉnh thể đơn nhất gồm một hệ thống những đặc điểm cụ thể không lặp lại, khác biệt với những cá nhân khác về cơ chế, tâm lý, trình độ…   Xã hội bao giờ cũng do các cá nhân hợp thành. Những cá nhân này sống và hoạt động trong những nhóm cộng đồng, tập đoàn xã hội khác nhau do điều kiện lịch sử …

Đọc Thêm »

bản chất con người theo quan niệm của mác

Bất cứ một học thuyết nào về con người đều không thể lẩn tránh một vấn đề đã được đặt ra trong lịch sử; Con người là gì?Bản chất của con người là gì? Quan điểm duy tâm quy đặc trưng, bản chất con người vào lĩnh vực ý thức tư tưởng, tình cảm, đạo đức, hoặc xem bản chất con người là cái gì đó được quy định sẵn từ những lực lượng siêu tự nhiên.   Một số trào …

Đọc Thêm »

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – XH của Mác. Phân tích tính tất yếu của việc định hướng con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ?

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – XH của Mác. Phân tích tính tất yếu của việc định hướng con đường đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ? 1. Luận chứng khoa học và vai trò phương pháp của lý luận hình thái kinh tế – xã hội của Mác – Sự ra đời lý luận hình thái kinh tế – xã hội là một bước chuyển biến cách mạng trong nhận thức …

Đọc Thêm »

Lịch sử phép biện chứng – lich su cua phep bien chung

Lịch sử phép biện chứng Tư tưởng biện chứng đã hình thành ngay từ khi triết học ra đời. Trong quá trình phát triển, phép biện chứng có ba hình thức cơ bản là phép biện chứng chất phác, phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật. 1. Phép biện chứng chất phác Thời cổ đại, do trình độ tư duy phát triển chưa cao, khoa học chưa phát triển, nên các nhà triết học chỉ dựa …

Đọc Thêm »

mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp, dân tộc nhận loại của chủ nghĩa Mác – LêNin

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – LêNin về mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp, dân tộc nhận loại + Giai cấp: những tập đoàn to lớn, những tập đoàn này khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử.(khác về: đối với tlsx ; vai trò trong tổ chức lao động ; cách hưởng thụ ) + Đấu tranh g/c : là cuộc đấu tranh giữa …

Đọc Thêm »

Quan điểm của Mác-lênin về nguồn gốc và bản chất của nhà nước

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-lênin về nguồn gốc và bản chất của nhà nước 1. Nguồn gốc + Lịch sử xã hội loài người đã có thời kỳ chưa có nhà nước. Đó là thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ. Nhà nước ra đời khi xã hội đã phân chia g/c  + Nguồn gốc sâu xa của nhà nước chính là do sự phát triển của llsx, trước hết là công cụ lao động. LLSX phát triển đã làm …

Đọc Thêm »