Home / Mac-Lenin (page 3)

Mac-Lenin

Quan niệm của triết học Mác – Lênin về lý luận và thực tiễn, quan hệ giữa lý luận và thực tiễn? Đảng ta vận dụng quan hệ này vào việc đổi mới tư duy lý luận như thế nào?

Quan niệm của triết học Mác – Lênin về lý luận và thực tiễn, quan hệ giữa lý luận và thực tiễn? Đảng ta vận dụng quan hệ này vào việc đổi mới tư duy lý luận như thế nào? 1. Thực tiễn là gì? Là phạm trù triết học chỉ toàn bộ hoạt động của vật chất – cảm tính có tính chất lịch sử – xã hội của con người nhằm mục đích biến đổi tự nhiên và …

Đọc Thêm »

Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại? Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật.

Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại? Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật. 1. Nội dung cơ bản của quy luật lượng-chất: – Vị trí quy luật: là một trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật nói lên cách thức của quá trình vận động phát triển của sự vật hiện tượng. – Khái niệm cơ bản: + …

Đọc Thêm »

cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và quan điểm phát triển

1. Nguyên tắc toàn diện trong nhận thức và thực tiễn – Nguyên tắc toàn diện trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn là một trong những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, quan trọng của phép biện chứng duy vật. Cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Nguyên tắc toàn diện đòi hỏi, muốn nhận thức được bản chất của sự vật hiện tượng …

Đọc Thêm »

Bản chất của ý thức – ban chat cua y thuc

Bản chất của ý thức – Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con ngư­ời, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Tuy nhiên, không phải cứ thế giới khách quan tác động vào bộ óc người là tự nhiên trở thành ý thức. Ngược lại, ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo về thế giới, do nhu cầu của việc con ngư­ời cải biến giới tự nhiên quyết …

Đọc Thêm »

Định nghĩa phạm trù vật chất

Định nghĩa phạm trù vật chất Vật chất với tính cách là một phạm trù triết học ra đời trong triết học Hy Lạp cổ đại. Ngay từ đầu, xung quanh phạm trù này đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Như­ng phạm trù vật chất đư­ợc hiểu rất khác nhau, phụ thuộc vào sự phát triển của hoạt động nhận thức và thực tiễn trong từng thời kỳ …

Đọc Thêm »

Những điều kiện ra đời của triết học Mác

1. Điều kiện về kinh tế-xã hội – Triết học Mác ra đời trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã bước sang giai đoạn mới nhờ tác động của cách mạng công nghiệp, đã tạo ra một lực lượng sản xuất vô cùng to lớn so với các thời kỳ trước đó. – Mâu thuẩn xã hội vốn có của nó bộc lộ ngày càng gay gắt ( các bạn chú ý cho shin mà giữa tư sản và vô sản …

Đọc Thêm »

Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì

heo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học (hay chủ nghĩa cộng sản khoa học) là chủ nghĩa Mác – Lê nin nói chung với tính cách là sự luận chứng toàn diện (triết học, kinh tế chính trị và xã hội – chính trị) về sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa cộng sản, là sự biểu hiện khoa học những lợi ích cơ bản và nhiệm vụ đấu …

Đọc Thêm »

Trình bày quan điểm của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin về thời quá độ lên CNXH, phân tích tính tất yếu quá độ lên CNXH bỏ qua chế độTBCN ở Việt Nam

* Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1.  Quan điểm của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin về thời quá độ lên CNXH Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm thực hiện sự chuyển biến từ xã hội cũ sang xã hội mới-xã hội chủ nghĩa.  Giai cấp công nhân và chính đảng của nó muốn xây …

Đọc Thêm »

Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin về dân chủ và bản chất của dân chủ XHCN

1.Quan điểm về dân chủ –   Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, khi có ngôn ngữ, chữ viết con người đã biết diễn đạt nội dung, dân chủ. Trong xã hội CS nguyên thủy, con người đã biết “cử ra và phế bỏ người đứng đầu” là do quyền và sức lực của người dân. Nghĩa là dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. –   Nhưng trong các thời kỳ khác nhau của xã hội có phân chia giai …

Đọc Thêm »

Trình bày quan điểm chỉ đạo giải quyết vấn đề tôn giáo của chủ nghĩa Mác – Lênin và nội dung chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

1. Quan điểm chỉ đạo trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong xây dựng CNXH Tín ngưỡng, tôn giáo là một vấn đề tế nhị, nhạy cảm và phức tạp.Vì vậy giải quyết những vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phải thận trọng, tỉ mỉ, vừa giữ vững nguyên tắc đồng thời mềm dẻo, linh hoạt. – Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền …

Đọc Thêm »