Home / Môn học / Xã hội học (page 2)

Xã hội học

Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

a) Đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức Việt Nam – Giai cấp công nhân Việt Nam có đầy đủ những yếu tố của giai cấp công nhân hiện đại và còn có những đặc điểm riêng của mình. Đó là do ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam nên giai cấp công nhân Việt Nam có điều kiện sớm giữ vai trò lãnh đạo và giành ưu thế …

Đọc Thêm »

Đối tượng nghiên cứu, Chức năng, của Xã hội học dư luận xã hội?

22.1. Đối tượng nghiên cứu của dư luận xã hội * Khái niệm dư luận xã hội: dư luận xã hội là một trạng thái đặc trưng của ý thức xã hội, nó chứa đựng sự đánh giá, phán xét của đông đảo quần chúng đối với những vấn đề xã hội ít nhiều có ý nghĩa đối với họ. * Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học dư luận xã hội: dư luận xã hội là một chuyên …

Đọc Thêm »

Đối tượng và nhiệm vụ của xã hội học đô thị

19.1.1. Khái niệm đô thị (thành thị) Có nhiều cách định nghĩa, ở đây xin nêu 2 cách: 1) Đô thị là một kiến tạo lãnh thổ  – xã hội, một hình thức cư trú mang tính toàn vẹn lịch sử của con người đặc trưng bởi các chỉ báo sau: – Số lượng dân cư tập trung trên một lãnh thổ hạn chế (mật độ cao) – Đại bộ phận dân cư làm các hoạt động phi nông nghiệp …

Đọc Thêm »

Mẫu là gì? Các giai đoạn lấy mẫu? Các phương pháp chọn mẫu?

24.1. Mẫu là gì? Là một số lượng nào đó các đơn vị của tổng thể được chọn ra với sự giúp đỡ của các phương pháp đặc biệt. Đặc tính cơ bản của mẫu là đại diện cho tổng thể, kích thước ít hơn tổng thể. (Tổng thể là tập hợp người hay nhóm người mà được xác định  theo một vài dấu hiệu nào đó, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Các đơn vị …

Đọc Thêm »

Trình bày phương pháp quan sát trong nghiên cứu xã hội học

25.1. Quan sát là gì ? Quan sát là phương pháp thu thập thông tin của nghiên cứu xã hội học thực nghiệm thông qua các tri giác như nghe, nhìn,… để thu nhận các thông tin từ thực tế xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của đề tài. * Ưu và nhược điểm của phương pháp quan sát: – Điểm mạnh nhất của phương pháp quan sát là đạt được ấn tượng trực tiếp và sự …

Đọc Thêm »

Khái niệm, Cơ cấu, Tiểu và phản văn hoá, Tính xã hội của văn hoá?

11.1. Khái niệm văn hoá – Trong tiếng Việt thuật ngữ “văn hoá” cũng có nhiều nghĩa, có lúc nó dùng để chỉ những phong cách ứng xử giữa các cá nhân mà phù hợp với các chuẩn mực, giá trị của các xã hội. Trong trường hợp khác nó chỉ những người có học thức. Lúc này khái niệm văn hoá được hiểu như là trình độ học vấn. Thuật ngữ văn hoá còn được dung để chỉ các …

Đọc Thêm »

Trật tự xã hội, lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội

16.1. Trật tự xã hội: là một khái niệm biểu hiện tính tổ chức của đời sống xã hội, tính ngăn nắp của các hành động hay hệ thống xã hội. Khái niệm này bao hàm những khía cạnh khác nhau: – Ý tưởng về tính chủ định của hành vi xã hội của cá thể, về sự tồn tại của mối quan hệ qua lại, về sự đồng tình, sự bổ sung và tính có sẵn trong các hành động của …

Đọc Thêm »

Bất bình đẳng xã hội và phân tầng xã hội

17.1. Bất bình đẳng xã hội? 17.1.1. Khái niệm: Bất bình đẳng là khái niệm chỉ sự không ngang bằng nhau của các thành viên trong xã hội về địa vị xã hội, về việc thoả mãn các giá trị vật chất, tinh thần của họ. 17.1.2. Nguồn gốc của bất bình đẳng xã hội – BBĐ chỉ xảy ra khi có một nhóm người này có khả năng kiểm soát và chi phối một số nhóm người khác. Sự …

Đọc Thêm »

Thiết chế xã hội là nhân tố cần thiết để ổn định xã hội

– Khái niệm thiết chế xã hội: Có nhiều cách định nghĩa về thiết chế xã hội. Ở đây xin nêu 2 cách định nghĩa: + Thiết chế xã hội là một hệ thống xã hội phức tạp của các chuẩn mực và các vai trò xã hội, gắn bó qua lại với nhau, được tạo ra và hoạt động để thoã mãn những nhu cầu và thực hiện các chức năng xã hội quan trọng. + Hay thiết chế xã …

Đọc Thêm »

khái niệm, các loại hình quan hệ xã hội và các yếu tố tác động đến chúng?

9.1. khái niệm quan hệ xã hội – Khái niệm “quan hệ xã hội” vốn được dùng trong triết học, nó chỉ mối quan hệ giữa người và người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. – Cũng có thể hiểu quan hệ xã hội là quan hệ bền vững ổn định của các chủ thể hành động. Các quan hệ này được hình thành trên những tương tác xã hội ổn định, lặp đi lặp lại… 9.2. Mối quan …

Đọc Thêm »