Theo phương pháp phân tích thiết kế MERISE các mức bất biến của 1 HTTT là gì ?

Câu 5: Theo phương pháp phân tích thiết kế MERISE các mức bất biến của 1 HTTT là gì ? Trả lời Mô tả hệ thống bao gồm dữ liệu và xử lý được biểu diễn ở ba mức: – Mức quan niệm (Concept): xác định các thành phần của dữ liệu và xử lý . – Mức tổ chức (Oganization): chi tiết hóa những quan hệ giữa chúng. – Mức tác nghiệp (Physic): các thành phần được thể hiện …

Đọc Thêm »

Các hệ cơ sở dữ liệu tập trung

Với một hệ cơ sở dữ liệu tập trung, tập tất cả các dữ liệu được định vị tại một trạm đơn lẻ. Những người sử dụng tại các trạm từ xa nói chung có thể truy nhập cơ sở dữ liệu thông qua các công cụ truyền thông dữ liệu. a. Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân Các hệ cơ sở dữ liệu cá nhân thường một người sử dụng đơn lẻ mà họ vừa thiết kế và …

Đọc Thêm »

các loại thuộc tính của một tập thực thể

Thuộc tính của một thực thể có thể phân thành các loại chủ yếu sau: thuộc tính đơn, thuộc tính lặp (đa trị), thuộc tính định danh. a. Thuộc tính đơn Thuộc tính đơn là thuộc tính mà giá trị của nó không thể phân tách được trong các xử lý theo một ý nghĩa tương đối nào đó. Ví dụ: Thuộc tính HỌTÊN là thuộc tính đơn trong hệ thống thông tin “Quản lý nhân sự” bởi vì trong …

Đọc Thêm »

Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Ngày nay, nhiều tổ chức phân bố trên nhiều vị trí địa lý khác nhau như các thành phố khác nhau hay các quốc gia khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, việc xây dựng các hệ cơ sở dữ liệu tập trung đối với các tổ chức này thường là không thực tế và không kinh tế. Một cơ sở dữ liệu phân tán là một cơ sở dữ liệu logic đơn lẻ mà được trải ra về …

Đọc Thêm »

Khoá và siêu khoá

Định nghĩa 2.3. Cho r xác định trên tập thuộc tính U với U ={A1, A2,….An}. Một tập con K Í U được gọi là siêu khoá của quan hệ r nếu với bất kỳ hai bộ t1, t2 thuộc r, t1 ¹ t2, đều tồn tại một thuộc tính A thuộc K sao cho t1[A] ¹ t2[A]. Theo định nghĩa, nếu K là siêu khoá của một quan hệ thì không tồn tại hai bộ thuộc quan hệ khác …

Đọc Thêm »

Sự phân loại các hệ cơ sở dữ liệu

Trong thực tế, tuỳ theo qui mô để người sử dụng có thể phát triển một hệ cơ sở dữ liệu nhỏ hoặc lớn. Có hai loại kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu: tập trung và phân tán. 1.3.1. Các hệ cơ sở dữ liệu tập trung Với một hệ cơ sở dữ liệu tập trung, tập tất cả các dữ liệu được định vị tại một trạm đơn lẻ. Những người sử dụng tại các trạm từ xa …

Đọc Thêm »

Người quản trị cơ sở dữ liệu

Một con người có trách nhiệm điều khiển một cách tập trung toàn bộ hệ thống được gọi là người quản trị cơ sở dữ liệu. Các nhiệm vụ của người quản trị cơ sở dữ liệu này bao gồm: – Định nghĩa sơ đồ: Người quản trị cơ sở dữ liệu tạo lập các sơ đồ cơ sở dữ liệu gốc bằng cách viết một tập các định nghĩa môt tả các cấu trúc dữ liệu mà chúng được …

Đọc Thêm »