đại hội đồng cổ đông làm gì

Gồm tất cả các thành viên ( cổ đông) có quyền biểu quyết (Các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết). Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, quyết định những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông làm việc theo chế …

Đọc Thêm »

Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

a- Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là hình thức đầu tư mà ở đó các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn để lập ra pháp nhân mới tại Việt Nam theo quy định của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu chung của các nhà đầu tư b- Đặc điểm doanh …

Đọc Thêm »

Thực hiện hợp đồng kinh tế

6.3.1- Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng kinh tế  1-Nguyên tắc chấp hành hiện thực Nguyên tắc này đòi hỏi các bên thực hiện đúng điều khoản đối tượng của hợp đồng. 2-Nguyên tắc chấp hành đúng Nguyên tắc chấp hành đúng đòi hỏi các bên phải thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, tức là tất cả các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ hợp …

Đọc Thêm »

Nội dung các chính sách vĩ mô phát triển nguồn nhân lực xã hội

#Nội dung chính sách vỉ mô: Chính sách vĩ mô bao trùm nhất về giáo dục đào tạo -Xác định vị trí giáo dục đào tạo trong tổng thể những vấn đề kinh tế xã hội trong sự phát triển đất nước. Giáo dục đào tạo là vấn đề quốc sách hàng đầu của sự phát triển đất nước. -Mục tiêu giáo dục đào tạo: Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. -Mở rộng …

Đọc Thêm »

hành vi kinh doanh là gì

Về mặt pháp lý từ trước năm 1990, Luật kinh tế nước ta chưa hề có định nghĩa cụ thể về hành vi kinh doanh. Cho đến ngày 21/12/1990 khi quốc hội thông qua luật công ty thì tại điều 3 của luật công ty hành vi kinh doanh mới được định nghĩa về mặt pháp lý. Tuy nhiên định nghĩa pháp lý này không chỉ áp dụng riêng cho công ty mà được áp dụng chung cho các chủ …

Đọc Thêm »

Khái niệm và đặc trưng pháp lý công ty cổ phần

* Khái niệm: là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông (người sở hữu cổ phần của công ty) chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp . * Đặc điểm của Công ty cổ phần: – Số lượng thành viên tối thiểu là 3, thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ …

Đọc Thêm »

Mục tiêu của chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ nhắm vào hai mục tiêu là lãi suất và lượng cung tiền. Thông thường, không thể thực hiện đồng thời hai mục tiêu này. Chỉ để điều tiết chu kỳ kinh tế ở tình trạng bình thường, thì mục tiêu lãi suất được lựa chọn. Còn khi kinh tế quá nóng hay kinh tế quá lạnh, chính sách tiền tệ sẽ nhằm vào mục tiêu trực tiếp hơn, đó là lượng cung tiền. Nghiệp vụ thị …

Đọc Thêm »

Tổ chức quản lý nội bộ Công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần gồm có:  – Đại hội đồng cổ đông. – Hội đồng quản trị. – Giám đốc (Tổng giám đốc) Đối với Công ty cổ phần  11 thành viên thêm Ban kiểm soát. a. Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các thành viên ( cổ đông) có quyền biểu quyết (Các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết). …

Đọc Thêm »

Khái niệm tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế, tiền lương tối thiểu và mối quan hệ giữa tiền lương danh nghĩa

Tiền lương danh nghĩa: là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Số tiền này nhiều hay ítphụ thuộc trực tiếp vào năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm làm việc trong quá trình làm việc. Tiền lương thực tế: là số lượng hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà người lao động hưởng lương có …

Đọc Thêm »

Chính sách đối ngoại là gì ?

Chính sách đối ngoại bao gồm các chính sách ngoại thương và quản lý thị trường ngoại hối. Chính sách kinh tế đối ngoại liên quan đến việc mở cửa nền kinh tế. Nó bao gồm các chính sách thương mại, chính sách đối với tài khoản vốn. Một nền kinh tế mở là một nền kinh tế có giao dịch với các nền kinh tế khác. Nền kinh tế này trái với một nền kinh tế đóng cửa trong đó …

Đọc Thêm »