Home / Pháp Luật (page 5)

Pháp Luật

Phân tích mối liên hệ giữa pháp luật với các hiện tượng xã hội khác (Nhà nước, kinh tế, các quy phạm xã hội khác)

a) Pháp luật và kinh tế: _Mối quan hệ này chính là mối quan hệ giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng. Kinh tế là yếu tố quyết định. Nó được thể hiện ở 2 khía cạnh:   +Kinh tế là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật. +Kinh tế quyết định toàn bộ đến nội dung, đến sự phát triển của pháp luật. _Một đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ thì …

Đọc Thêm »

Định nghĩa thực hiện pháp luật? Các hình thức thực hiện pháp luật?

*Định nghĩa thực hiện pháp luật: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích mà các chủ thể pháp luật bằng hành vi của mình thực hiện các qui định pháp luật trong thực tế đời sống.   *Các hình thức thực hiện pháp luật: + Tuân thủ pháp luật: là hình thức thực hiện những qui phạm pháp luật mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ động, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm …

Đọc Thêm »

khái niệm quan hệ pháp luật? Điều kiện để xuất hiện một quan hệ pháp luật?

Trong xã hội luôn tồn tại mối quan hệ giữa các chủ thể, người ta gọi đó là quan hệ xã hội, quan hệ xã hội diễn ra ở nhiều lĩnh vực nhưng cơ bản là ở lĩnh vực vật chất và tinh thần, các quan hệ này cần thiết phải có sự điều chỉnh nếu ko các quan hệ sẽ phát triển tự nhiên dẫn đến lệch lạc có thể ko theo hướng thỏa mãn giai cấp thống trị. …

Đọc Thêm »

định nghĩa vi phạm pháp luật? Dấu hiệu nhận biết? Các bộ phận cấu thành

  *Định nghĩa vi phạm pháp luật: Vi phạm pháp luật là hành vi trái luật và có lỗi do chủ thể có năng lực hành vi thực hiện làm xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.   *Các dấu hiệu nhận biết: + Vi phạm pháp luật là hành vi ( biểu hiện ra bên ngoài, ra thế giới khách quan), nó có thể tồn tại dưới dạng hành động, không hành động. Mọi suy nghĩ …

Đọc Thêm »

Khái niệm áp dụng pháp luật? Các trường hợp áp dụng pháp luật?

*Định nghĩa áp dụng pháp luật: Áp dụng pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó nhà nước thông qua cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những qui định pháp luật hoặc chính hành vi của mình căn cứ vào những qui định của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hay chấm dứt một quan hệ …

Đọc Thêm »

Khái niệm nhà nước, sự khác biệt giữa nhà nước với các thiết chế chính trị khác trong xã hội?

*Khái niệm Nhà nước: Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội với mục đích bảo về địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.   *Đặc điểm của nhà nước và sự khác biệt với các tổ chức khác: 5 đặc điểm Các nhà nước trong ls có …

Đọc Thêm »

Hình thức pháp luật là gì? Những nét cơ bản về hình thức pháp luật. Hình thức pháp luật Việt Nam ta hiện nay?

*Định nghĩa hình thức Pháp luật: Hình thức Pháp luật được hiểu là cách thức thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Nó là dạng tồn tại, hình thức tồn tại thực tế của Pháp luật, đồng thời là ranh giới tồn tại của Pháp luật trong hệ thống các qui phạm xã hội khác.   *Nét cơ bản về hình thức Pháp luật: Hình thức Pháp luật bao gồm hình thức bên trong (cấu trúc Pháp luật) và hình thức …

Đọc Thêm »

Pháp luật là gì? các thuộc tính của pháp luật?

*Định nghĩa Pháp luật: Pháp luật là hệ thống những qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thứa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội pháp triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.   *Các thuộc tính của Pháp luật: – Tính bắt buộc chung (tính qui phạm phổ biến): Trước …

Đọc Thêm »

đặc trưng về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong nhà nước pháp quyền

các đặc trưng về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong nhà nước pháp quyền Có thể khái quát tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong nhà nước pháp quyền có những đặc trưng cơ bản sau: – Một là, tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong nhà nước pháp quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt một hệ thống các quy tắc tố tụng đầy …

Đọc Thêm »

Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là gì? Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng chính trị – pháp lý phức tạp được hiểu và nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, song chúng ta có thể hiểu nhà nước pháp quyền theo cách đơn giản, đó là một nhà nước quản lý kinh tế – xã hội bằng pháp luật và nhà nước hoạt động tuân theo pháp luật. Nhà nước pháp quyền là nhà nước phục tùng pháp luật mà …

Đọc Thêm »