Home / Triết học

Triết học

Đối tượng nghiên cứu của triết học và kinh tế học chính trị Mác-Lênin là cơ sở lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học

Triết  học  Mác-Lênin  có  đối  tượng  nghiên  cứu  là  những  quy  luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Triết học, dù theo trường phái nào, thì cũng đều là thế giới quan và nhân sinh quan của con người; khi xã hội có giai cấp thì thế giới quan, nhân sinh quan mang tính giai cấp. Triết học Mác-Lênin là thế giới quan, nhân sinh quan của giai cấp công nhân hiện đại, đại biểu cho …

Đọc Thêm »

Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

a. Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội Sự quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội thể hiện ở chỗ: Thứ nhất, tồn tại xã hội là nguồn gốc khách quan, cơ sở khách quan của sự hình thành, ra đời của ý thức xã hội (nghệ thuật, tư tưởng, chính trị, pháp quyền). Thứ hai, tồn tại xã hội quyết định nội dung, tính chất, …

Đọc Thêm »

Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

a. Nguyên nhân là cái sinh ra kết quả, nên nguyên nhân luôn có trước kết quả về mặt thời gian. Tuy nhiên, không phải mọi sự nối tiếp nhau về thời gian đều là quan hệ nhân quả. Ví dụ, ngày và đêm không phải là nguyên nhân của nhau. Sấm và chớp không phải nguyên nhân của nhau. Muốn phân biệt nguyên nhân và kết quả thì phải tìm ở quan hệ sản sinh, tức là cái nào …

Đọc Thêm »

những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY LUẬT 1. KháI niệm “quy luật” Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp đi lặp lại giữa các sự vật hiện tượng, giữa các thuộc tính của các sự vật cũng như giữa các thuộc tính của cùng một sự vật Các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy của con người đều mang tính khách quan. Con người chỉ …

Đọc Thêm »

Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung

Theo triết học duy vật biện chứng: – Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng. Ví dụ, cái chung “thủ đô” chỉ tồn tại thông qua từng thủ đô cụ thể như Hà Nội, Ph-nôm-pênh, Viêng-chăn, v.v. – Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ đưa đến cái chung, vì bất cứ cái riêng nào cũng tồn tại trong mối liện hệ với các cái riêng khác. Giữa những cái riêng ấy bao …

Đọc Thêm »

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa

a. Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1986 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986) với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đã nghiêm khắc chỉ ra những sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985, mà trực tiếp là mười năm từ 1975 đến …

Đọc Thêm »

Các cặp phạm trù cơ bản của triết học MÁC-LÊNIN

Mục tiêu: Sau khi học xong chương này anh/chị sẽ: – Hiểu được phạm trù và phạm trù triết học là gì; – Nắm được 6 cặp phạm trù của triết học duy vật biện chứng cùng những tính chất, nội dung, ý nghĩa phương pháp luận của từng cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật. Nội dung: I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHẠM TRÙ 1. Định nghĩa phạm trù và phạm trù triết học Phạm …

Đọc Thêm »

Đặc điểm, tình hình tôn giáo ở Việt Nam

a) Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam Một là, Việt Nam là nước có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, ở nước ta có sáu tôn giáo lớn đã được Nhà nước thừa nhận về tổ chức là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài, Hoà Hảo với khoảng 20 triệu tín đồ. Ngoài ra còn hàng chục triệu người khác vẫn giữ tín ngướng dân gian, truyền thống và cả tín ngưỡng nguyên thuỷ. …

Đọc Thêm »

ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất tồn tại khách quan độc lập với ý thức, là nguồn gốc của ý thức. Óc người là cơ quan phản ánh để hình thành ý thức, không có bộ óc người thì không thể có ý thức. Ý thức tồn tại phụ thuộc vào hoạt động thần kinh của bộ óc trong quá trình phản ánh thế giới khách quan. Do vậy, bộ óc có ảnh hưởng trực tiếp …

Đọc Thêm »

Các đặc trưng cơ bản, chức năng,Các loại của thiết chế xã hội?

14.2. Một số đặc trưng cơ bản của thiết chế xã hội – Sự nảy sinh của TCXH là do điều kiện khách quan nhất định không phải do yếu tố chủ quan, chúng biểu hiện ở tính thống nhất với cơ sở kinh tế xã hội. Cơ sở kinh tế – xã hội như thế nào thì hình thành TCXH như thế ấy. – Bản thân sự tồn tại của thiết chế xã hội có sự độc lập tương …

Đọc Thêm »