Home / Tư tưởng HCM (page 3)

Tư tưởng HCM

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước ta

a) Về bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Nhà nước ta mang bản chất giai cấp, “là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo”. Bản chất giai cấp công nhân biểu hiện ở chỗ: – Nhà nước ta do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Đảng lãnh đạo bằng những chủ trương, đường lối thông qua tổ chức của mình trong Quốc hội, …

Đọc Thêm »

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

1. Những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hoá a. Khái niệm văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm văn hoá được đề cập đến ở cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. – Theo nghĩa rộng, văn hoá được Hồ Chí Minh định nghĩa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp …

Đọc Thêm »

chế độ chính trị

Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp, biện pháp mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Chế độ chính trị có quan hệ chặt chẽ với bản chất của nhà nước, với nội dung hoạt động của nó và đời sống chính trị xã hội nói chung. Trong lịch sử xã hội có giai cấp và nhà nước, giai cấp thống trị sử dụng nhiều biện pháp, phương pháp để thực …

Đọc Thêm »

Quan niệm của hồ chí minh về vai trò và bản chất của đảng cộng sản việt nam

1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – Theo Lênin Đảng cộng sản là sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. Người lưu ý rằng: + Sự kết hợp đó tạo cơ sở vững chắc cho cả hai: “ Chủ nghĩa Mác cần phong trào công nhân với tư cách là lực lượng để thực hiện chủ nghĩa của mình và phong trào công nhân cần chủ nghĩa Mác để soi đường, …

Đọc Thêm »

Quan niệm của Hồ CHí Minh về dân chủ

1. Quan niệm của Hồ CHí Minh về dân chủ Dân chủ là của quý báu  nhất của nhân dân, là cơ sở đảm bảo các quyền cơ bản của nhân dân lao động. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ được biểu đạt qua hai mệnh đề ngắn gọn: “Dân là chủ” và “Dân làm chủ”. Dân là chủ, nghĩa là đề cập đến vị thế của dân; còn dân làm chủ, nghĩa là đề cập đến năng lực …

Đọc Thêm »

Khái niệm chất và khái niệm lượng

a) Khái niệm chất  Bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng bao gồm mặt chất và mặt lượng. Hai mặt đó thống nhất hữu cơ với nhau trong sự vật, hiện tượng. Trong lịch sử triết học đã xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm chất, lượng cũng như quan hệ giữa chúng. Những quan điểm đó phụ thuộc, trước hết và chủ yếu vào thế giới quan và phương pháp luận của các nhà triết …

Đọc Thêm »

Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Đối tượng nghiên cứu: Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu: – Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được thể hiện qua các bài nói, bài viết và trong quá trình chỉ đạo thực tiễn cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh. – Quá trình vận dụng thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. b. Nhiệm vụ nghiên cứu: Trên cơ sở đối …

Đọc Thêm »

cơ sở lý luận hình thành tư tưởng hồ chí minh

Cơ sở lý luận:  –   Nguồn gốc sâu xa là từ  truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống nhân ái, và tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam, được hình thành từ lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. – Trước khi tiếp cận với Chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác, Hồ Chí Minh đã từng biết đến tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa sơ khai ở phương …

Đọc Thêm »

ý nghĩa của việc học môn tư tưởng hồ chí minh

1. Nâng cao năng lực, tư duy lý luận và phương pháp công tác. Hiểu vai tró, vị trí, tác dụng của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, từ đó tăng thêm lòng yêu quý lãnh tụ. Nâng cao tri thức khoa học xã hội – nhân văn, nâng cao trình độ lý luận và nhận thức 2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị. Học tập tư tưởng …

Đọc Thêm »

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới

a. Phản ánh khát vọng thời đại: Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử vĩ đại, không chỉ là sản phẩm của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam mà còn là sản phẩm của thời đại, của nhân loại tiến bộ. Bởi lẽ, Người có những cống hiến xuất sắc về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường cách mạng …

Đọc Thêm »